Statut

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie ”Stowarzyszenie Opieki Ojca Pio BONUM”, zwane dalej „STOWARZYSZENIEM”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm. oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
1. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Elizówka, gmina Niemce, powiat Lublin. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd w formie stosownej uchwały.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, uregulowaną na podstawie odrębnych przepisów
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest do osób uzależnionych, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, seniorów, i rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a jego celem jest:

 1. działalność społeczno-opiekuńcza
 2. działania na rzecz osób uzależnionych, bezdomnych, seniorów i rodzin wielodzietnych
 3. organizacja akcji charytatywnych
 4. promocja i organizacja wolontariatu
 5. realizacja zadań organizacji pożytku publicznego 

§ 9

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

 1. udzielanie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej i duchowej osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
 2. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek żywności, zbiórek darów rzeczowych, zbiórek pieniędzy do puszek kwestarskich, sprzedaż cegiełek, wartościowych przedmiotów, usług lub zbieranie darów rzeczowych, np. , artykułów szkolnych i innych dla osób potrzebujących żyjących w trudnych warunkach egzystencjalnych, seniorów, niepełnosprawnych, chorych, rodzin wielodzietnych i dzieci mieszkających w Domach Dziecka.
 3. budowa, przebudowa i modernizacja nieruchomości, w których mogłaby być prowadzona działalność statutowa Stowarzyszenia
 4. podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych dla realizacji celów statutowych organizacji
 5. organizowanie seminariów, szkoleń i wykładów w celu ochrony i promocji zdrowia
 6. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
 7. organizowanie seminariów, szkoleń i wykładów
 8. współpraca z organizacjami administracji państwowej i organizacjami społecznymi
 9. wydawanie gazetek, broszur i innych zgodnych z celami Stowarzyszenia
 10. prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków honorowych;
 3. członków wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat z biernym i czynnym prawem wyborczym, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej jak i będąca cudzoziemcem, także nie mająca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna (która spełnia wymogi określone w § 12 ust. 1) lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (która spełnia wymogi określone w § 12 ust. 1) oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji popartej rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
 7. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,
 8. na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
  2. brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
  4. wypełniania powierzonych funkcji i zadań;
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14

 1. Członek wspierający jak i członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego określone w § 13 ust. 1 pkt 2-6 oraz w § 13 ust. 2 i 3 statutu.
 2. Członek wspierający jak i członek honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał oraz regulaminów Stowarzyszenia.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 stosowne uchwały podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie od daty 14 dni od doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 16

 1. Organami władz Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

A. Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
  2. z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
  1. w pierwszym terminie – zgodnie z § 17 ust. 2 statutu;
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut, później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie statutu i jego zmian,
  6. zatwierdzenie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  9. nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności członka honorowego,
  10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

B. Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. W skład Zarządu w każdym przypadku wchodzą:
  1. Prezes;
  2. Wiceprezes;
  3. Sekretarz;
  4. Skarbnik
 4. Prezesa i Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków. .
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.
 6. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni.

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
  2. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. określanie budżetu i preliminarzy;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
  6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie), w tym wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
  7. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
  8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  9. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  10. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi stosownych umów;
  11. urządzanie i organizowanie imprez integracyjnych, szkoleń oraz propagowanie innych wszelkich działań służących realizacji statutowych celów;
  12. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
  13. ustalanie wysokości składki członkowskiej
  14. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.

 

C. Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowanie kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych rzez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
  3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwoływania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie przewidzianym w statucie;
  4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku; 
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia
  6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu
  5. dochody z działalności gospodarczej;
  6. wpływy z działalności statutowej;
  7. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 4. Wszelkie decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd.

§ 28

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 29

W ramach działalności stowarzyszenia zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

 1. Uchwalenia statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz 855 z późn. zm.)

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.