Aktualności

dobre słowo

Serce Najsłodsze Jezusa w Tobie ,jak w arce zamknięto prawo litości i łaski, rożne od prawa niewoli.

Serce Nowego Przymierza, z Bogiem najświętszy przybytku, Miłość zechciała, byś włócznią było widzialnie

 przebite, byśmy w tej ranie ujrzeli żar, który w Tobie jest skryty…

Któż nie odpowie miłością Takiej Miłości bez granic? Kto z odkupionych nie zechce w Sercu Chrystusa przebywać?

Jezu, co Serca Twojego łaski wylewasz obficie, Chwała niech będzie Ci wieczna z Ojcem i Duchem  Najświętszym

Amen

 Brewiarz t.III , str.515

dobre słowo

17 czerwca 2021, jak co miesiąc była   Msza Święta w intencji Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa.

Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego

 

 

Bóg mówi w Liturgii Słowa: Izajasz 58,6b-11

,,Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie.. i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie      w ciemnościach. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, że będziesz, jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.’’

Psalm 112

,,Błogosławiony człowiek, który służy Panu…Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie..”

Z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian Kor 1,26-31,2 Kor 11-1-11

…,,Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć i to, co nieszlachetnie urodzone według świata i wzgardzone wyróżnił Bóg…

,,Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, niż tę, którą przyjęliście-znosicie to spokojnie…Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem... biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem’’.

Mk 10,17-30

,,…U Boga wszystko jest możliwe…”.

 Mt  6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje Imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

 

 

 

dobre słowo

ŚWIĘTY ANTONI 

 

 

Pochodził z bogatej, szanowanej rodziny. Ochrzczono go imieniem Ferdynand. Jeszcze zanim ukończył 20 lat, wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Studiował dzieła klasyków łacińskich i święte księgi. W 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Kiedyś przez przypadek poznał pięciu franciszkanów podążających do Maroka, aby nauczać muzułmanów. Ferdynand był pod wrażeniem ich prostego, ubogiego, ale jakże pogodnego stylu życia. Rok później otrzymał wieści, że zginęli oni śmiercią męczeńską.

W 1220 opuścił zakon kanoników regularnych św. Augustyna i wstąpił do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych) z nadzieją wyjazdu        na misje do Maroka i poniesienia tam śmierci męczeńskiej za głoszenie Ewangelii. W zakonie franciszkańskim przyjął imię Antoni i rozpoczął studiowanie myśli św. Franciszka, Pisma Świętego, udzielał się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Jego kazania stały się sławne.  Wkrótce wyruszył do Maroka, aby tam nauczać. Jednak choroba nie pozwoliła mu kontynuować podróży. Podjął pracę w przytułku dla ubogich  w pobliżu Forlì we Włoszech. Następnie przełożeni wysłali go w celu głoszenia Ewangelii w Lombardii. Antoni pracował jako wykładowca na uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie.

Zmarł mając 36 lat.

Za życia zwano go młotem na heretyków. Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w.; elokwentny, ze świetną pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem.

Jego proces kanonizacyjny jest najkrótszym w historii Kościoła katolickiego, kanonizowany 30 maja 1232 przez papieża Grzegorza IX (ogłoszony świętym 352 dni po śmierci).

16 stycznia 1946 papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.

Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, Lizbony, Padwy, franciszkanów, antoninek, licznych parafii, kościołów i bractw; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych. Patronuje ok. 150 parafiom na terenie Polski. Święty Antoni ustanowiony został też patronem miast: Jasła (od 1996), Rybnika (od 2007), Lipna (od 2009), Brodnicy (od 2014), Przeworska (od 2015), Tomaszowa Mazowieckiego (od 2015) oraz Lublina.

Dnia 8 maja 1664 r. w Radecznicy (woj. lubelskie) rozpoczęły się objawienia (jedyne na świecie udokumentowane i potwierdzone) na wzgórzu zwanym Łysą Górą św. Antoniego z Padwy Szymonowi Tkaczowi. Święty w swych objawieniach nakazał zbudowanie na wzgórzu świątyni, oraz poświęcił okoliczne źródło. Wieści o cudownym objawieniu i o łaskach, uczyniły to miejsce celem wielu pielgrzymek. Gdy dotarły one do bpa Mikołaja Świrskiego, sufragana chełmskiego, zakupił całą wieś, a następnie zwrócił się do bernardynów z propozycją objęcia placówki. Bracia Bernardyni ulokowani zostali w roku 1667 r. Akt fundacyjny klasztoru datowany jest na rok 1670 r. Szybko zaczęto wznosić drewniane zabudowania kościoła i klasztoru, a specjalna komisja teologów przesłuchała świadków zdarzeń i osoby, które doznały tu łask. W krótkim czasie wytworzyła się tradycja odpustów. Każdego roku dnia 13 czerwca w Radecznicy odbywa główny odpust ku czci św. Antoniego.

dobre słowo

             Akt osobistego poświęcenia się

                Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Matko Boża Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i dusze moją,

wszystkie radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaje się Tobie w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi

i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Toba, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,

parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim .

Amen

Prymas kardynał Stefan Wyszyński

 

 

 

dobre słowo

                                    12 czerwca 2021

             Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi

,,31 października 1942 roku papież Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi, a dwa lata później 4 maja 1944 roku

wprowadził Święto Niepokalanego Serca Maryi w całym Kościele.

W Polsce 8 września 1946 roku Prymas Polski August Hlond poświęcił naszą ojczyznę na Jasnej Górze Niepokalanemu Sercu Maryi’’.

pl.m.wikipedia.org ,,Kult Niepokalanego Serca odnosi się do Maryi Dziewicy i ma na celu specjalne uczczenie Jej Serca, jako symbolu żarliwej miłości do

Boga i do Chrystusa oraz symbolu macierzyńskiej miłości do każdego człowieka .Prowadzi jednocześnie do naśladowania miłości Maryi, Matki pięknej miłości’’.

                                        o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

 

O Sercu Maryi pierwszy wspomina św .Łukasz (Łk 2, 19.51)

,,Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu’’.

dobre słowo

Z Listu Episkopatu Polski

na 100-lecie poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa

,,…Budujmy cywilizację miłości…Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce Jezusa wiszącego na krzyżu. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego ,,gorejącym ogniskiem miłości”.  On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem…Oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości. Kult Serca Jezusa prowadzi nas          do zadośćuczynienia i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek…Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili ..budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania…..Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego może skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele jest niezbędny proces oczyszczenia,prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską….Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy ,jak nawrócenie, czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii.

Z ufnością powierzamy Mu Kościół   i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi.

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy’’.

dobre słowo

                                           11 czerwca 2021

              Uroczystość  Najświętszego  Serca  Jezusa

              Modlitwa św. Małgorzaty Marii Alacoque

                                 

Jezu, niech Twoje Serce będzie dla mnie siłą w walce,

podporą w słabości, światłem i przewodnikiem w ciemności, 

uzupełnieniem w moich brakach,

uświęceniem moich intencji i działań.

O Serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie

i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje.

Przemień mnie w siebie.

Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie.

Bądź więc moim życiem, moją miłością.

Bądź dla mnie wszystkim.

                                                                 

                                     Amen

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.